82021feb.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurați.

Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:

 • protejarea asiguraților față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
 • asigurarea protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu în condițiile utilizării eficiente a Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii și funcționează că un sistem unitar, iar obiectivele menționate anterior se realizează pe baza următoarelor principii:

 • alegerea liberă de către asigurați a casei de asigurări
 • solidaritate și subsidiaritate în constituirea și utilizarea fondurilor
 • alegerea liberă de către asigurați a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente și de dispozitive medicale, în condițiile prezenței legi și ale contractului-cadru
 • descentralizarea și autonomia în conducere și administrare
 • participarea obligatorie la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru formarea Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
 • participarea persoanelor asigurate, a statului și a angajatorilor la managementul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
 • acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, în mod echitabil și nediscriminatoriu, oricărui asigurat;
 • transparență activității sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • liberă concurență între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate

Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate.

Pachetul de servicii de baza este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:

 • pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;
 • lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de baza prevăzut în lege;
 • criteriile și standardele calității pachetului de servicii;
 • alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
 • tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare și actele necesare în acest scop;
 • internarea și externarea bolnavilor;
 • măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare;
 • condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional;
 • prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
 • modul de informare a asiguraților;
 • coplata pentru unele servicii medicale.

Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de baza în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la dată accidentului și până la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006 de contractul cadru și normele sale de aplicare.